تندر – رعد ستاره ایرانی ایرانی فوتسال

تندر – رعد: ستاره ایرانی ایرانی فوتسال لیونل مسی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار پزشکی فلاونوئیدهای گیاهی، منشا داروهای ضدمیکروبی تازه هستند

افزایش شیوع عفونت‌ها در دنیا و مقاومت عوامل بیماری‌زا به داروهای موجود، محققان را به‌طور مرتب به یافتن داروهای مؤثر و تازه وامی‌دارد. در این رابطه، محققان ایران

فلاونوئیدهای گیاهی، منشا داروهای ضدمیکروبی تازه هستند

فلاونوئیدهای گیاهی، منشا داروهای ضدمیکروبی تازه هستند

عبارات مهم : عفونت

افزایش شیوع عفونت ها در دنیا و مقاومت عوامل بیماری زا به داروهای موجود، محققان را به طور مرتب به یافتن داروهای مؤثر و تازه وامی دارد. در این رابطه، محققان ایرانی تأثیرات مشتقات مهم گیاهی به نام «فلاونوئیدها» را به طور همه جانبه مورد مطالعه قرار داده اند.

به گزارش ایسنا در ﻃﻮل دهه های اﺧﯿﺮ ﺑﺮوز عفونت های ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و ﻗﺎرﭼﯽ به طور قابل ملاحظه ای، در ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﯽ، درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ، ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ و همچنین استفاده کنندگان ﮐﺎﺗﺘﺮﻫﺎی داﺧﻠﯽ یا لوله های جایگذاری شده است درون بدن زیاد کردن یافته اﺳﺖ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ عفونت ها به عنوان ﯾﮑﯽ از بااهمیت ترین ﻋﻮاﻣﻞ فوت ومیر در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ها بالاخص در مورد عفونت های قارچی شده است است.

فلاونوئیدهای گیاهی، منشا داروهای ضدمیکروبی تازه هستند

اﻣﺮوزه ﺗﻨﻮع داروﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮی ﮐﻪ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ عفونت ها ﺗﺠﻮﯾﺰ می شوند، ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ و ﻣﺤﺪودﺗﺮ از داروﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای بیماری های ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻣﺼﺮف می شوند. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده وﺳﯿﻊ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﺴﺎن و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن داروﻫﺎ در درﻣﺎن بیماری های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎرﭼﯽ، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ عوامل بیماری زای قارچی به آن ها ﺷﺪه اﺳﺖ. ازاین رو تلاش های ﻓﺮاوانی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ داروﻫﺎی ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ، اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ در جریان است.

در این رابطه، گروهی از محققان کشورمان تلاش کرده اند تا با انجام یک مطالعه مروری و جامع، فعالیت های ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﺸﺘﻘﺎت «ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ»، به عنوان بخشی از بااهمیت ترین مواد مؤثره دارویی مستخرج از گیاه های را مورد ارزیابی علمی قرار دهند.

افزایش شیوع عفونت‌ها در دنیا و مقاومت عوامل بیماری‌زا به داروهای موجود، محققان را به‌طور مرتب به یافتن داروهای مؤثر و تازه وامی‌دارد. در این رابطه، محققان ایران

در این تحقیق، پژوهشگران دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، بانک های اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ مهم جهانی ﻧﻈﯿﺮ Medline ، ISI Web of science ،Google scholar ،Scopous ، Science Direct ، Ebsco و همچنین بانک های اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ داخل کشور ﻣﺜﻞ Irandoc ،SID ، Magiran ،Iranmedex و MEDLIB را ﺑﺎ واژه های ﮐﻠﯿﺪی مناسب مورد کاوش جامع قرار داده و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ و منتشرشده ﻃﯽ سال های 2016-1980 میلادی را استخراج کرده و تحت مطالعه عمیق قرار داده اند.

بر اساس نتیجه های به دست آمده از این مطالعه، اﺛﺮات ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ازجمله ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻬﺎر آﻧﺰﯾﻢ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ، ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﺮوﻗﯽ، اثرات ﺿﺪﺣﺴﺎﺳﯿﺖ، اثرات آنتی اکسیدانی و ﺿﺪﺗﻮﻣﻮری در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت متفاوت ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

بر اساس یافته های این مطالعه، مواد مؤثره گیاهی نظیر ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﮐﻤﺘﺮی از ﻋﻮاﻣﻠﯽ مثل آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎیی دارند که اغلب از خود میکروب ها نشات می گیرند. با این وجود می توان از ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ به عنوان ﻧﺴلی ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺎرا در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺎم ﺑﺮد.

فلاونوئیدهای گیاهی، منشا داروهای ضدمیکروبی تازه هستند

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﭼﻨﺪﯾﻦ مورد «هم افزایی» ﺑﯿﻦ خود ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ و درﻣﺎنﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ فعالیت های ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درکنار توانایی هم افزایی ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ، می توانند فعالیت های منجر به بیماری میکروارگانیسم ها را ازجمله ﺳﯿﮕﻨﺎل دریافت کننده اﺣﺴﺎس، آنزیم ها و ﺳﻤﻮم ﻣﻬﺎر کنند.

این موارد مهم باعث شده است که به طورکلی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه و ﻣﻘﺮونﺑﻪﺻﺮﻓﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ، به منظور استفاده از مزایای داروﯾﯽ آن ها به هدفی مهم بدل شود.

افزایش شیوع عفونت‌ها در دنیا و مقاومت عوامل بیماری‌زا به داروهای موجود، محققان را به‌طور مرتب به یافتن داروهای مؤثر و تازه وامی‌دارد. در این رابطه، محققان ایران

به گفته محققان، ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در اﯾﻨﺠﺎ، بهینه سازی اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ داروی ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ قابل قبول ﺑﺎﺷﺪ.

پژوهشگران معتقدند استفاده از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ در آﯾﻨﺪه، می تواند ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروﻫﺎی ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ارزان تر و ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

فلاونوئیدهای گیاهی، منشا داروهای ضدمیکروبی تازه هستند

گفتنی است نتیجه های مطالعه فوق، در مجله «ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ» وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران انتشار یافته است.

منبع: ﺻﺎﻟﺤﯽ، ز. و همکاران. 1396. ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ. ﻣﺠﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، 6(2): 21-10.

واژه های کلیدی: عفونت | پزشکی | فعالیت | محققان | بیماری | مطالعه | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs